کمیته علمی

دکتر یاسر صافی
دکتر یاسر صافی
دکتر زهرا دلیلی
دکتر زهرا دلیلی
دکتر مجید وفایی
دکتر مجید وفایی
دکتر مژگان قاضی
دکتر مژگان قاضی
دکتر بهزاد رهسپار
دکتر بهزاد رهسپار
دکتر داریوش گودرزپور
دکتر داریوش گودرزپور
دکتر حسین مسافری
دکتر حسین مسافری
دکتر سحر قائد شرف
دکتر سحر قائد شرف
دکتر آدینه جوادیان
دکتر آدینه جوادیان
دکتر معصومه افسا
دکتر معصومه افسا
دکتر ساندرا مهر علیزاده
دکتر ساندرا مهر علیزاده
دكتر ساناز شريفی
دكتر ساناز شريفی