کمیته اجرایی

دكتر ساناز شريفی
دكتر ساناز شريفی
دكتر اميرعباس جعفری
دكتر اميرعباس جعفری
دبیر اجرایی
دکتر فرزاد پورصفر
دکتر فرزاد پورصفر
دکتر سامان نیر
دکتر سامان نیر
دکتر حسین فتح الهی
دکتر حسین فتح الهی
دکتر امین حاجی علی افضلی
دکتر امین حاجی علی افضلی
دکتر هدی رحیمی
دکتر هدی رحیمی
دکتر مه سیما طائفی
دکتر مه سیما طائفی
دکتر وحید آخشته
دکتر وحید آخشته
دکتر محبوبه السادات انتظار قائم
دکتر محبوبه السادات انتظار قائم