همکاران ارجمند ،اعضای گرانقدر جامعه رادیولوژی دهان و فک و صورت

یک سال از آخرین گردهم آیی رودرروی ما گذشته است و رسم نیکوی دیدارِ هر سال به اقتضای شرایط پاندمی، این بار در فضای مجازی صورت می گیرد. سرافرازیم که در آغاز راه انجمن نو، توانسته ایم تجربه ای جدید، با چالشهایی تازه در برگزاری کنگره را، از سر بگذرانیم و در شیوه روزآمد برگزاری رسم دیرین، به همراه شما، در این عرصه پیش رویم.
چندین سال از پویش نسل تازه رادیولوژیستهای جوان برای گشایش افقهای جدید پیش روی رشته می گذرد ؛
در این راه خِرد پیشکسوتان با نیروی نوآمدگان در هم آمیخت.
درهای بسته بارها کوبیده و راههای نرفته، پیموده شد. ایده های تحول خواه، در پی هر گردهم ایی پرورده شد و کوشندگان علمی و صنفی در قالب جمعهای نوآور و نواندیش پای در میدان نهادند.
فعالان عرصه علم و عمل چه در قالب جمعهای خودجوش چند نفره و چه در قالب انجمنهای صنفی و چه در قالب کارگروه صنفی جامعه رادیولوژی فک و صورت، با برگزاری همایش های علمی و صنفی بر آن شدند تا دو وجه ایده ال انجمنی را به تصویر در آورند، که چشم اندازی روشن برای آینده رادیولوژی دهان، فک و صورت به همراه داشته باشد، و اکنون به انجمنی جدید رسیده ایم که در ادامه راه گذشتگان پیشکسوت خود می خواهد در ارتقا همزمان جایگاه علمی و صنفی مثمر ثمر باشد. گامی بلند که آغاز آن با همت شما برداشته شد.
پندار ما آن است که مسیر اصلی ارتقا و درخشش رشته ما بهبود شیوه های آموزش، روزآمد کردن و گسترش شیوه های عمل و گام برداشتن به سوی افقهای نوین رشته با تعریف مرزهای جدید دانش رادیولوژی دهان، فک و صورت است.
# اینجا چراغی روشن است