شورای برگزاری

دکتر مجید وفایی
دکتر مجید وفایی
رياست انجمن راديولوژي دهان ،فك و صورت
دکتر یاسر صافی
دکتر یاسر صافی
ریاست کنگره
دكتر اميرعباس جعفری
دكتر اميرعباس جعفری
دبیر اجرایی
دکتر معصومه افسا
دکتر معصومه افسا
دبیر علمی
دکتر فرزاد پورصفر
دکتر فرزاد پورصفر
دکتر سامان نیر
دکتر سامان نیر
دکتر امین حاجی علی افضلی
دکتر امین حاجی علی افضلی
دكتر ساناز شريفی
دكتر ساناز شريفی
دکتر وحید آخشته
دکتر وحید آخشته