ثبت‌نام در کنگره

سیزدهمین کنگره انجمن علمی دهان، فک و صورت ایران

متخصص رادیولوژی فک وصورت غیر عضو انجمن(گروه1)
500 هزار تومان

سیزدهمین کنگره انجمن علمی دهان، فک و صورت ایران

متخصص رادیولوژی فک وصورت عضو انجمن(گروه 1)
400 هزار تومان

سیزدهمین کنگره انجمن علمی دهان، فک و صورت ایران

متخصصين راديولوژي پزشكی
(گروه1)

500 هزار تومان

سیزدهمین کنگره انجمن علمی دهان، فک و صورت ایران

دندانپزشکی(دکترای عمومی)
(گروه 1)

500 هزار تومان

سیزدهمین کنگره انجمن علمی دهان، فک و صورت ایران

متخصصين ساير رشته‌ها(جراحي، بيماری‌های دهان، پاتولوژی، ENT)
(گروه 2)

450 هزار تومان

سیزدهمین کنگره انجمن علمی دهان، فک و صورت ایران

متخصصين ساير رشته‌های دندانپزشكی (پروتز، اورتو، پريو، اندو، ترميمی، اطفال)
(گروه3)

300 هزار تومان

سیزدهمین کنگره انجمن علمی دهان، فک و صورت ایران

بازديد بدون امتياز بازآموزی
150 هزار تومان

سیزدهمین کنگره انجمن علمی دهان، فک و صورت ایران

دستیاران تخصصی سایررشته ها و دانشجویان دوره عمومی دندان پزشکی
رایگان